Onze algemene voorwaarden

1. De vermelde lestarieven gelden per persoon per uur, tijdens welk uur in totaal een half uur op de baan les wordt genoten, in 3 blokken van ongeveer 10 minuten, uitgaande van een twee persoonsbezetting op de baan, en zijn inclusief het gebruik van materiaal.

2. Het lesgeld voor de geboekte lessen dient voor aanvang van de eerste les te worden voldaan door middel van contante betaling of pinbetaling. Er is geen mogelijkheid tot het betalen per creditcard.
3. Er bestaat per cursist slechts één maal de mogelijkheid van het volgen van een introductieles.
4. Met uitzondering van de 6-lessenkaart en de 10-lessen-kaart kunnen de geboekte lessen uitsluitend worden gevolgd door degene op wiens naam het abonnement is geboekt.
5. In geval van verhindering kunnen geboekte lessen tot 48 uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd, in het kader waarvan geen restitutie van het lesgeld plaats zal vinden. Geboekte lessen die binnen 48 uur voor aanvang van de les worden geannuleerd zullen op het betreffende abonnement in mindering worden gebracht. Uitzondering: Indien je niet kunt of mag komen in verband met het Coronavirus kun je eenmalig tot 2 uur voorafgaand aan de les kosteloos annuleren.
6. Het annuleren van lessen kan fysiek aan de balie, telefonisch tijdens openingstijden.
7. Nog te genieten lessen op een afgesloten abonnement, ook die ter vervanging van geannuleerde lessen, kunnen tot uiterlijk de 31e december van het seizoen volgend op het seizoen waarin het abonnement is afgesloten worden afgenomen. Voor niet afgenomen lessen zal geen aanspraak bestaan op restitutie van lesgeld.
8. Het is verplicht een helm te dragen tijdens het skiën en snowboarden.

9. De cursist volgt de lessen volledig voor eigen risico. Skischool Amstelveen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het volgen door de cursist van de lessen of enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aan een der gebruikte lesmaterialen, de baan waarop wordt geskied inbegrepen, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet.

10. Ten laste van de cursist komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de cursist voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.
11. In geval van wanbetaling zal Skischool Amstelveen aan de cursist in rekening mogen brengen haar buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom zullen bedragen, met een minimum van € 150,00, alsmede in geval van een procedure (mede) met betrekking daartoe alle door hem gemaakte proceskosten, ook voor zover een proceskostenveroordeling volgens de daarbij gebruikelijke tarieven betreffende. Voorts is de cursist bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd van 1,25% per maand, te rekenen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening.